Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
DE
  • Online Registrácie

OZNAM

FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

ECHA vyzýva spoločnosti, aby pokračovali v spolupráci v SIEFe aj po termíne 31.mája
There are no translations available.

Kontaktná skupina riaditeľov (DCG) odporúča, aby registrujúci existujúcich látok udržiavali svoje platformy spolupráce aj po poslednom termíne registrácie 31. mája 2018.

Weiterlesen...
Betrachten Sie die REACH-Vorschriften für den Erfolg der EU?
 
Máte dobrý prehľad o látkach ktoré používate z pohľadu chemickej legislatívy?
 

PageRank ikona zdarma

Aktuálne informácie Harmonizovaná klasifikácia a označovanie
Harmonizovaná klasifikácia a označovanie
There are no translations available.

V niektorých situáciách je nutné harmonizovať klasifikáciu látky na úrovni Spoločenstva a stanoviť povinnosť používať túto klasifikáciu, s cieľom zabezpečiť primeraný manažment rizík v celom Európskom spoločenstve.

Platí to pre tieto tri situácie:

  • ak je látka karcinogénna, mutagénna alebo toxická pre reprodukciu, alebo je respiračný senzibilizátor.
  • ak je látka účinnou látkou v biocídnych prípravkoch alebo v prípravkoch na ochranu rastlín.
  • ak sa zdôvodní potreba klasifikácie na úrovni EÚ.

Členské štáty, výrobcovia, dovozcovia a následní užívatelia môžu navrhnúť harmonizáciu klasifikácie a označovania látky v celej Európskej únii.

Zámer pripraviť návrh harmonizovanej klasifikácie a označovania sa uverejňuje v registri zámerov, aby si zainteresované strany mali možnosť pripraviť príspevok v rámci procesu.

Dokumentácia harmonizovanej klasifikácie obsahuje informácie o výrobe a použití látok, ich nebezpečnosti a odôvodnenie potreby opatrenia na úrovni Spoločenstva. Správa musí obsahovať dostatočné informácie na nezávislé posúdenie rôznych fyzikálnych, toxikologických a ekotoxikologických nebezpečenstiev na základe poskytnutých informácií.

Verejné konzultácie

ECHA po prijatí návrhu zorganizuje verejnú konzultáciu trvajúcu 45 dní. Po skončení tohto obdobia ECHA postúpi všetky prijaté pripomienky členskému štátu alebo spoločnostiam, ktoré návrh predložili a vyzve ich, aby zaujali vlastné stanovisko k pripomienkam.

Link to consultation (Odkaz na konzultáciu)

Výbor pre hodnotenie rizík

Návrh, pripomienky a stanoviská predkladateľov dokumentácie sa postúpia Výboru ECHA pre hodnotenie rizík (RAC). Výbor, zložený z expertov z členských štátov, vydá vedecké stanovisko k návrhu, ktoré ECHA postúpi Európskej komisii.

Rozhodnutie

Komisia za asistencie regulačného výboru REACH, ktorého súčasťou sú zástupcovia členských štátov, potom rozhodne o navrhovanej klasifikácii a označovaní príslušnej látky.

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification