Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
DE
  • Online Registrácie

OZNAM

FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

ECHA vyzýva spoločnosti, aby pokračovali v spolupráci v SIEFe aj po termíne 31.mája
There are no translations available.

Kontaktná skupina riaditeľov (DCG) odporúča, aby registrujúci existujúcich látok udržiavali svoje platformy spolupráce aj po poslednom termíne registrácie 31. mája 2018.

Weiterlesen...
Betrachten Sie die REACH-Vorschriften für den Erfolg der EU?
 
Máte dobrý prehľad o látkach ktoré používate z pohľadu chemickej legislatívy?
 

PageRank ikona zdarma

Aktuálne informácie VEREJNÉ KONZULTÁCIE O METYLCHLÓROIZOTIAZOLINÓNE A METYLIZOTIAZOLINÓNE V RÁMCI NARIADENIA (ES) Č. 1223/2009 O KOZMETICKÝCH VÝROBKOCH
VEREJNÉ KONZULTÁCIE O METYLCHLÓROIZOTIAZOLINÓNE A METYLIZOTIAZOLINÓNE V RÁMCI NARIADENIA (ES) Č. 1223/2009 O KOZMETICKÝCH VÝROBKOCH
There are no translations available.

(zdroj:http://ec.europa.eu/consumers/dyna/newsroom/newsbytheme.cfm?displayType=calendar&)

Methylchloroisothiazolinone a methylisothiazolinone (INCI) spolu s chloridom horečnatým a dusičnanom horečnatým sú v súčasnosti regulované kozmetickým nariadením ako konzervačné látky v položke 39, s maximálnou povolenou koncentráciou 0,0015 % (15 ppm) zmesi 5-chlór-2- metyl-2H-izotiazol-3-ónu a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu v pomere 3:1. Metylizotiazolinón je takisto povolený v samostatnej položke 57.  Vedecký výbor pre bezpečnosť spotrebiteľov dospel vo svojom stanovisku SCCS/1238/09 k záveru, že „na základe predložených údajov je toho názoru, že okrem možnosti viesť k senzibilizácii nepredstavuje zmes 5-chlór-2-metyl-2Hizotiazol- 3-ónu a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu v pomere 3:1 riziko pre zdravie spotrebiteľov, ak sa používa ako konzervačná látka s maximálnou povolenou koncentráciou 0,0015 % v zmývateľných kozmetických výrobkoch“

Na základe uvedeného Komisia navrhuje zmeniť položky 39 a 57 v prílohe V k nariadeniu (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch tak, aby sa použitie zmesi
metylchlóroizotiazolinónu a metylizotiazolinónu obmedzilo na zmývateľné výrobky a zároveň sa jednoznačne uviedlo, že použitie zmesi, ako aj samotného metylizotiazolinónu nie je zlúčitené, pretože by sa tým to mohol ovplyvniť pomer zmesi 3:1. Navrhovaný dátum uplatňovania je šesť mesiacov od nadobudnutia účinnosti opatrenia na uvádzanie na trh výrobkov, ktoré spĺňajú požiadavky, a dvanásť mesiacov od nadobudnutia účinnosti opatrenia na stiahnutie výrobkov, ktoré nespĺňajú požiadavky, z trhu.

Komisia vyzýva zainteresované strany, aby predložili svoje pripomienky k posudzovanému opatreniu a k jeho možným vplyvom. Deadline: 8.10.2013

Viac informácií (96,7 Kb)(EN) >>

 

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification