Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
DE
  • Online Registrácie

OZNAM

FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

ECHA vyzýva spoločnosti, aby pokračovali v spolupráci v SIEFe aj po termíne 31.mája
There are no translations available.

Kontaktná skupina riaditeľov (DCG) odporúča, aby registrujúci existujúcich látok udržiavali svoje platformy spolupráce aj po poslednom termíne registrácie 31. mája 2018.

Weiterlesen...
Betrachten Sie die REACH-Vorschriften für den Erfolg der EU?
 
Máte dobrý prehľad o látkach ktoré používate z pohľadu chemickej legislatívy?
 

PageRank ikona zdarma

Aktuálne informácie Nový informačný leták vysvetľuje rozhodnutia spojené s hodnotením dokumentácie
Nový informačný leták vysvetľuje rozhodnutia spojené s hodnotením dokumentácie
There are no translations available.

Hodnotenie dokumentácie sa týka kontrol zhody a preskúmania návrhov na testovanie. Oba procesy môžu viesť k tomu, že ECHA bude požadovať od registrujúcich ďalšie informácie.

Helsinky, 15 októbra 2013 -  V nadväznosti na tieto rozhodnutia ECHA posúdi, či registrujúci predložili požadované informácie v lehote stanovenej v rozhodnutí a či by táto nová informácia mala viesť k ďalším krokom. Nový informačný leták bol zverejnený na objasnenie tejto nadväzujúcej fázy.

Po tom, ako bude hodnotenie dokumentácie vydané a žiadne odvolania nebudú predložené, rozhodnutie sa stane právne záväzným.  ECHA očakáva, že dostane požadované informácie najneskôr v lehote stanovenej prostredníctvom aktualizácie registračnej dokumentácie. Skúmanie aktualizácií dokumentácií a všetky nové informácie v nich obsiahnuté, sú teda posledným prvkom procesu hodnotenia dokumentácie.

Účelom nadväzujúcich preverení je zabezpečiť, aby bol žiadateľ o registráciu v súlade s požiadavkami na hodnotenie dokumentácie ako je uvedené v rozhodnutí. Navyše je cieľom identifikovať a prípadne riešiť problémy vyplývajúce z novej informácie.

Keď bude hodnotenie dokumentácie dokončené a všetky požadované informácie v rozhodnutí budú poskytnuté, ECHA oboznámi príslušné orgány členských štátov a Komisiu o informáciách získaných hodnotením a o vykonaných záveroch. Členské štáty môžu použiť nové informácie pre klasifikáciu látok hodnotenie, obmedzenie, povolenie, harmonizovanie a označovanie.

Ak registrujúci neposkytol všetky alebo niektoré požadované informácie v stanovenej lehote, ECHA informuje príslušné orgány členských štátov, pretože zodpovednosť za presadzovanie legislatívy je na členských štátoch. Národné orgány sú žiadané, aby pri riešení problémov zistených v ECHA v rámci svojej pôsobnosti, ak je potrebné, prijali donucovacie opatrenia.

 Viac info na stránke ECHA


Ďalšie novinky

 

 

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification