Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
DE
  • Online Registrácie

OZNAM

FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

ECHA vyzýva spoločnosti, aby pokračovali v spolupráci v SIEFe aj po termíne 31.mája
There are no translations available.

Kontaktná skupina riaditeľov (DCG) odporúča, aby registrujúci existujúcich látok udržiavali svoje platformy spolupráce aj po poslednom termíne registrácie 31. mája 2018.

Weiterlesen...
Betrachten Sie die REACH-Vorschriften für den Erfolg der EU?
 
Máte dobrý prehľad o látkach ktoré používate z pohľadu chemickej legislatívy?
 

PageRank ikona zdarma

Aktuálne informácie 6. ATP k nariadeniu CLP bolo uverejnené v oficiálnych novinách EÚ dňa 6. júna.
6. ATP k nariadeniu CLP bolo uverejnené v oficiálnych novinách EÚ dňa 6. júna.
There are no translations available.

 

"Nariadenie Komisie (EÚ) č 605/2014 zo dňa 05.6.2014, pre účely zavedenia pokynov pre bezpečné zaobchádzanie v chorvátskom jazyku a jeho prispôsobenie vedeckému a technickému pokroku, nariadenie (ES) č 1272/2008 Európskeho parlamentu a Rady o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí ", to tiež zahŕňa zmeny v oficiálnych tabuľkách klasifikácie 3.1 a 3.2 v prílohe VI.

Zmeny zahŕňajú 1 zmazanie [(1-metyl etyl) di-4 ,1-phenylenetetraphenyl difosfát], 9 aktualizovaných klasifikácií, a 14 nových položiek.
Formaldehyd je novo klasifikovaný ako karcinogénny, karcinogénna kategória 1B a mutagénna kategória 2. Kategória 1B znamená, že existujú dostatočné dôkazy pre CRM vlastnosti, ktoré by mohli byť zistené u zvierat, ale karcinogenita človeka je neistá.

ATP možno nájsť na adrese:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.167.01.0036.01.ENG

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification