Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
DE
  • Online Registrácie

OZNAM

FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

ECHA vyzýva spoločnosti, aby pokračovali v spolupráci v SIEFe aj po termíne 31.mája
There are no translations available.

Kontaktná skupina riaditeľov (DCG) odporúča, aby registrujúci existujúcich látok udržiavali svoje platformy spolupráce aj po poslednom termíne registrácie 31. mája 2018.

Weiterlesen...
Betrachten Sie die REACH-Vorschriften für den Erfolg der EU?
 
Máte dobrý prehľad o látkach ktoré používate z pohľadu chemickej legislatívy?
 

PageRank ikona zdarma

Aktuálne informácie Nový príklad spotrebiteľskej expozície má pomôcť spoločnostiam byť v súlade s REACH
Nový príklad spotrebiteľskej expozície má pomôcť spoločnostiam byť v súlade s REACH
There are no translations available.

ECHA zverejnila názorný príklad expozície spotrebiteľov na látky vo výrobkoch na pomoc spoločnostiam pri plnení ich povinností podľa nariadenia REACH.

Helsinki 11. mája 2015 - Podľa nariadenia REACH, registrujúci musia posúdiť expozíciu a riziko látky, ktorá sa stane súčasťou predmetu (tzv článok životnosť); toto sa vzťahuje na látku, ktorá spĺňa kritériá v článku 14 (4). Majú tiež popisovať podmienky bezpečného používania v scenári expozície. ECHA zverejnila tento názorný príklad, pretože registrujúci často neriešili toto posúdenie v ich registračných dokumentáciách.

Príklad ilustruje úroveň vedomostí a odborných znalostí potrebných na zaistenie správneho použitia nástrojov na odhad expozície. Tento prípad tiež ukazuje, ako je možné obmedzenia v rámci modelov riešiť a ako môžu byť zohľadnené v scenároch expozície pre správu o chemickej bezpečnosti (CSR).

 Hlavnými cieľmi príkladu sú:

  • Zdôrazniť význam článku životnosti v rámci hodnotenia chemickej bezpečnosti
  • Ukázať, ako dôležité a užitočné sú výsledky z hodnotenia životnosti pre expozičný scenár
  • Vysvetliť, aký typ úvah a rozhodnutí je potrený pre vykonanie takého posúdenia

Scenár expozície pre správu o chemickej bezpečnosti bol vytvorený s hodnotiacim a informačným nástrojom agentúry ECHA - Chesar (v2.3).

 

​Ďalšie informácie

 http://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/title/new-consumer-exposure-example-helps-companies-to-comply-with-reach

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification