Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
DE
  • Online Registrácie

OZNAM

FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

ECHA vyzýva spoločnosti, aby pokračovali v spolupráci v SIEFe aj po termíne 31.mája
There are no translations available.

Kontaktná skupina riaditeľov (DCG) odporúča, aby registrujúci existujúcich látok udržiavali svoje platformy spolupráce aj po poslednom termíne registrácie 31. mája 2018.

Weiterlesen...
Betrachten Sie die REACH-Vorschriften für den Erfolg der EU?
 
Máte dobrý prehľad o látkach ktoré používate z pohľadu chemickej legislatívy?
 

PageRank ikona zdarma

Aktuálne informácie ECHA konzultuje 11 látok, ktoré majú byť navrhnuté pre autorizáciu
ECHA konzultuje 11 látok, ktoré majú byť navrhnuté pre autorizáciu
There are no translations available.

ECHA vyzýva na zaslanie pripomienok k návrhu na zahrnutie 11 nových látok do autorizačného zoznamu. Príspevky sú prijímané do 18. februára 2016.

Helsinki 18. novembra 2015 - Agentúra ECHA zvažuje, odporúčiť tieto látky do autorizačného zoznamu (príklady použitia v zátvorkách):

- Dihexyl-ftalát a kyselina 1,2-benzendikarboxylová, dihexylester, rozvetvené a lineárne (zmäkčovadlá z PVC);
- HHPA a MHHPA (tužidlo pre epoxidové živice);
- Trixylyl fosfát (do mazív, hydraulických kvapalín a výroby plastov);
- Dve zlúčeniny bóru: perboritan sodný; kyselina perboritá, sodná soľ a peroxometaborát sodný (v pracích prostriedkoch a bieliacich prípravkoch);
- Štyri zlúčeniny olova: orange lead (lead tetroxide); lead monoxide (lead oxide); tetralead trioxide sulphate a pentalead tetraoxide sulphate (batérie a výrobky z gumy v adsorbentoch)*.

Ak je látka zahrnutá do autorizačného zoznamu (príloha XIV nariadenia REACH), môže byť uvedená na trh alebo používaná po stanovenom dátume iba v prípade, že má udelené povolenie pre konkrétne použitie. Spoločnosti môžu o toto povolenie požiadať.

Návrh odporúčania špecifikuje navrhnuté podmienky požiadaviek povolenia pre každú látku, vrátane najnovších žiadostí a hraničných termínov.

ECHA vyzýva k predloženiu pripomienok pre prioritné látky, ich použitie, prípadné výnimky z požiadaviek na povolenie a o navrhovaných prechodných opatreniach.

V rovnakom čase, Európska komisia vyžaduje informácie o možných sociálno-ekonomických dôsledkoch, zaradenia týchto 11 látok do autorizačného zoznamu. Všetky informácie prijaté o sociálno-ekonomickom dopade budú odovzdané priamo Komisii, a nebudú hodnotené agentúrov ECHA v procese odporúčaní.

ECHA pravidelne odporúča Komisii látky z Kandidátskeho zoznamu pre zaradenie do Autorizačného zoznamu. Návrh odporúčania je založený na hodnotení údajov v registračnej dokumentácii a ďalších dostupných informácií, a úvodnej konzultácii s Výborom členských štátov. Registrácie budú skontrolované ohľadom všetkých aktualizácií na konci verejných konzultácií.Ďalšie kroky

Výbor členských štátov vypracuje stanovisko k návrhu odporúčania, pričom zohľadní pripomienky prijaté počas verejných konzultácií. Na základe stanoviska výboru a verejnej konzultácie bude ECHA poskytovať svoje záverečné odporúčanie Európskej komisii. To bude siedme odporúčanie ECHA. Komisia rozhodne, ktoré z látok zahrnúť do Autorizačného zoznamu a o príslušných podmienkach platných pre každú látku.

* Štyri olovnaté látky boli tiež zahrnuté v predchádzajúcom návrhu odporúčania ECHA v roku 2014, ale neboli zahrnuté do konečného odporúčania, ktoré bolo odoslané Komisii v júli 2015. Komentáre, ktoré boli predložené v priebehu predchádzajúcej verejnej konzultácie týkajúce sa olovnatých látok, nie je potrebné znovu predkladať.

​Ďalšie informácie

http://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/title/echa-consults-on-11-substances-to-be-proposed-for-authorisation

 

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification