Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
DE
  • Online Registrácie

OZNAM

FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

ECHA vyzýva spoločnosti, aby pokračovali v spolupráci v SIEFe aj po termíne 31.mája
There are no translations available.

Kontaktná skupina riaditeľov (DCG) odporúča, aby registrujúci existujúcich látok udržiavali svoje platformy spolupráce aj po poslednom termíne registrácie 31. mája 2018.

Weiterlesen...
Betrachten Sie die REACH-Vorschriften für den Erfolg der EU?
 
Máte dobrý prehľad o látkach ktoré používate z pohľadu chemickej legislatívy?
 

PageRank ikona zdarma

Aktuálne informácie Smernica Komisie (EÚ) 2017/164 z 31. januára 2017 zavádza zmenu limitných hodnôt expozície na pracovisku (OEL) pre šesť chemických látok
Smernica Komisie (EÚ) 2017/164 z 31. januára 2017 zavádza zmenu limitných hodnôt expozície na pracovisku (OEL) pre šesť chemických látok
There are no translations available.

Prijatím Smernice Komisie (EÚ) 2017/164 z 31. januára 2017, sa stanovuje štvrtý zoznam indikatívnych limitných hodnôt ohrozenia pri práci.

Smernica zavádza zmenu limitných hodnôt expozície na pracovisku (OEL) pre oxid uhoľnatý, hydroxid vápenatý, hydroxid lítny, kyselinu octovú, 1, 4- diclorobenzén a bisfenol A.

Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 21. augusta 2018.

Nové OEL sú zobrazené v priloženej tabuľke.

EC č. (ppm) CAS č. Názov 8 hodín (mg/m3) 8 hodín (ppm) Krátkodobo (mg/m3) Krátkodobo
200-580-7 64-19-7 kyselina octová 25 10 50 20
201-245-8 1980-05-07 Bisfenol A 2 Inhalovateľná frakcia - - -
203-400-5 106-46-7 1,4-dichlórbenzén 12 2 60 10
215-137-3 1305-62-0 hydroxid vápenatý 1 Respirabilná frakcia - 4 Respirabilná frakcia -
231-484-3 7580-67-8 hydrid lítny 0.02 Inhalovateľná frakcia - - -
233-271-0 10102-43-9 oxid dusnatý 2.5 2 - -

Smernicu spolu s indikatívnymi limitnými hodnotami si môžete prezrieť na webovej stránke EUR-Lex:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017L0164&from=EN

 

Ďalšie informácie

Zasielanie informáciiZasielanie informácií

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification