Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
DE
  • Online Registrácie

OZNAM

FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

ECHA vyzýva spoločnosti, aby pokračovali v spolupráci v SIEFe aj po termíne 31.mája
There are no translations available.

Kontaktná skupina riaditeľov (DCG) odporúča, aby registrujúci existujúcich látok udržiavali svoje platformy spolupráce aj po poslednom termíne registrácie 31. mája 2018.

Weiterlesen...
Betrachten Sie die REACH-Vorschriften für den Erfolg der EU?
 
Máte dobrý prehľad o látkach ktoré používate z pohľadu chemickej legislatívy?
 

PageRank ikona zdarma

Aktuálne informácie Fórum pre presadzovanie požiadaviek nariadenia REACH zanalyzovalo výsledky svojho projektu kontrol a odsúhlasilo ďalší postup
Fórum pre presadzovanie požiadaviek nariadenia REACH zanalyzovalo výsledky svojho projektu kontrol a odsúhlasilo ďalší postup
There are no translations available.

Výsledky štvrtého projektu na presadzovanie právnych predpisov odhalil pomerne vysoký výskyt výrobkov, ktoré nie sú v súlade s podmienkami obmedzenia ftalátov, kadmia, azbestu a niekoľko ďalších nedostatkov.

ECHA/NI/17/39
(neautorizovaný slovenský preklad)

Helsinki 16. novembra 2017 - Fórum schválilo predbežné výsledky svojho štvrtého veľkého projektu REF-4 zameraného na kontrolu dodržiavania podmienok stanovených pre vybrané obmedzenia v prílohe XVII k nariadeniu REACH. Na svojom 28. zasadnutí sa Fórum tiež zúčastnilo otvorenej schôdze s organizáciami zainteresovaných strán a diskutovalo o potenciálnych krokoch súvisiacich s povinnosťou používať testovanie na zvieratách ako poslednú možnosť. Inšpektori BPR súhlasili so zameraním na ošetrované predmety v prvom projekte presadzovania práva.

Výsledky REF-4

Inšpektori skontrolovali 5 625 chemických výrobkov, z ktorých 18% nespĺňalo podmienky stanovené v obmedzení. Najčastejšie zistené porušenia boli prítomnosť ftalátov v hračkách (19,7%), kadmia v plniacich náplniach nad povolenú koncentráciu (14,1%) a azbestových vlákien vo výrobkoch (13,6%). Výrobky obsahujúce azbest boli väčšinou z druhej ruky a vyrobené pred nadobudnutím účinnosti obmedzenia. Inšpektori tiež často zistili príliš vysoké koncentrácie chrómu VI v kožených výrobkoch a kadmium v ​​šperkoch.

Na svojom najbližšom stretnutí v marci 2018 bude Fórum diskutovať o správe projektu REF-4, ktorá bude publikovaná pred koncom roka. Fórum tiež zváži, ako riešiť relatívne vysoký stupeň zistených porušení.

Alternatívy k testovaniu na zvieratách

Boli tiež diskutované potenciálne kontrolné aktivity týkajúce sa povinnosti zodpovedných osôb používať testy na zvieratách len ako poslednú možnosť.

Pri určitých vlastnostiach látky musia registrujúci zvážiť vytvorenie požadovaných informácií inými metódami ako testovaním na stavovcoch, napríklad použitím testov in vitro. Agentúra ECHA identifikovala niekoľko prípadov, keď registrujúci predložili výsledky testov vykonaných na zvieratách, hoci v nariadení REACH sa vyžadovali len výsledky štúdií in vitro.

Agentúra ECHA informuje členské štáty o týchto prípadoch. Vnútroštátne orgány zodpovedné za presadzovanie práva zvážia, ktorým prípadom sa budú inšpektori zaoberať.

Otvorené stretnutie

Fórum tiež uskutočnilo svoje výročné zasadnutie s akreditovanými organizáciami zainteresovaných strán (ASO - Accredited stakeholder organisations).

Prediskutovalo sa niekoľko tém, ako napríklad presadzovanie povinností pre dovozcov látok, zmesí alebo predmetov vrátane textílií, riziko stiahnutia kritických látok po termíne registrácie v roku 2018, nové testovacie metódy pre budúce obmedzenia podľa nariadenia REACH a presadzovanie povinnosti zvážiť alternatívy testovania na zvieratách.

Mnohé ASO sa pripojili k iniciatíve, aby spolupracovali s Fórom na zlepšovaní kvality bezpečnostných kariet (KBÚ). Cieľom tejto aktivity je identifikovať často sa vyskytujúce problémy s KBÚ a podporí ASO, aby problematiku riešili v dobrovoľných iniciatívach priemyslu.

Fórum tiež vyzvalo ASO, aby predložili nové návrhy na cyklus výberového konania v roku 2018.

BPR podskupina Fóra

Podskupina pre reguláciu biocídnych výrobkov (BPRS) rozhodla, že jej prvý koordinovaný projekt presadzovania práva, ktorý sa bude venovať výlučne požiadavkám BPR, bude zameraný na povinnosti spojené s ošetrovanými výrobkami.

Projekt sa zameria na látky, zmesi alebo výrobky, ktoré boli ošetrené alebo obsahujú biocídny výrobok. Bude pripravený v roku 2018, vykonaný v roku 2019 a správa bude uverejnená v roku 2020.

BPRS tiež diskutovalo o budúcich spôsoboch spolupráce s ASO a rozhodlo sa, že sa obrátia na organizácie zainteresovaných strán, aby požiadali o témy týkajúce sa ich záujmu súvisiace s presadzovaním BPR.

BPRS tiež diskutovalo o ponaučeniach z incidentov používania nelegálnych biocídnych výrobkov obsahujúcich fipronil, ktoré boli v tlači uvedené skôr v tomto roku.


Ďalšie informácie
https://echa.europa.eu/sk/-/forum-for-enforcement-reviews-results-of-its-restriction-project-and-agrees-on-new-actions

Ďalšie aktuality

Zasielanie informáciiZasielanie informácií

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification