Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
DE
  • Online Registrácie

OZNAM

FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

ECHA vyzýva spoločnosti, aby pokračovali v spolupráci v SIEFe aj po termíne 31.mája
There are no translations available.

Kontaktná skupina riaditeľov (DCG) odporúča, aby registrujúci existujúcich látok udržiavali svoje platformy spolupráce aj po poslednom termíne registrácie 31. mája 2018.

Weiterlesen...
Betrachten Sie die REACH-Vorschriften für den Erfolg der EU?
 
Máte dobrý prehľad o látkach ktoré používate z pohľadu chemickej legislatívy?
 

PageRank ikona zdarma

Aktuálne informácie Návrh na obmedzenie týkajúce sa diizokyanátov a niekoľko schválených žiadostí o povolenie od RAC a SEAC
Návrh na obmedzenie týkajúce sa diizokyanátov a niekoľko schválených žiadostí o povolenie od RAC a SEAC
There are no translations available.

RAC odsúhlasilo päť a SEAC osem návrhov na stanoviská o autorizácii špecifických použití látok chrómu (VI) a 1,2-dichlóretánu (EDC).

ECHA/NA/17/29
(neautorizovaný slovenský preklad)

Helsinky 8. decembra 2017 - Výbor pre hodnotenie rizík (Risk Assessment Committee - RAC) a Výbor pre sociálno-ekonomickú analýzu (Socio-economic Analysis Committee - SEAC) sa dohodli na navrhovaných obmedzeniach týkajúcich sa diizokyanátov a olovených stabilizátorov vo výrobkoch z PVC. RAC tiež schválil spoločnú správu pracovnej skupiny ECHA/RAC-SCOEL o vedeckých metódach na hodnotenie vystavenia účinkom chemických látok na pracovisku.

Tieto návrhy stanovísk budú zaslané žiadateľom na pripomienkovanie pred konečným prijatím. Výbory tiež dokončili svoju prácu na šiestich žiadostiach o povolenie prijatím stanovísk týkajúcich sa ôsmich použití látok vzbudzujúcich veľké obavy.

Výbory súhlasili s obmedzením používania diizokyanátov na pracovisku na návrh Nemecka. Hlavným cieľom je zabrániť novým prípadom astmy z povolania z dôvodu vystavenia diizokyanátom, medzi priemyselnými pracovníkmi a odborníkmi. RAC tiež prijal stanovisko na podporu návrhu agentúry ECHA na obmedzenie používania stabilizátorov olova vo výrobkoch z PVC.

Ďalšie informácie o dohodnutých návrhoch stanovísk v rámci postupu schvaľovania, ôsmich prijatých stanoviaskách o harmonizovanej klasifikácii a označovaní (CLH) a oba návrhy na obmedzenia sú k dispozícii v prílohe.

RAC tiež schválil záverečnú správu spoločnej pracovnej skupiny agentúry ECHA/RAC a vedeckého výboru pre limity expozície pri práci (SCOEL), ktorá sa týka hodnotenia metodík ECHA a SCOEL s cieľom posúdiť vystavenie pracovníkov karcinogénom na pracovisku. Správa bude k dispozícii na internetovej stránke agentúry ECHA.

RAC pokračovala v práci na hodnotení troch dokumentácií vypracovaných agentúrou ECHA o limitoch expozície na pracovisku (OEL) pre nikel a jeho zlúčeniny, benzén a akrylonitril. Komisia požiadala o túto prácu na podporu vývoja záväzných OEL podľa štvrtej zmeny a doplnenia smernice 2004/37/ES o ochrane pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom karcinogénov alebo mutagénov pri práci (CMD). Táto práca sa dokončí v RAC 44 v marci 2018 a má byť ohlásená Komisii do 26. marca 2018.


Ďalšie informácie
https://echa.europa.eu/sk/-/restriction-proposal-on-diisocyanates-and-several-authorisation-applications-agreed-by-rac-and-seac

Ďalšie aktuality

Zasielanie informáciiZasielanie informácií

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification