Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
DE
  • Online Registrácie

OZNAM

FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

ECHA vyzýva spoločnosti, aby pokračovali v spolupráci v SIEFe aj po termíne 31.mája
There are no translations available.

Kontaktná skupina riaditeľov (DCG) odporúča, aby registrujúci existujúcich látok udržiavali svoje platformy spolupráce aj po poslednom termíne registrácie 31. mája 2018.

Weiterlesen...
Betrachten Sie die REACH-Vorschriften für den Erfolg der EU?
 
Máte dobrý prehľad o látkach ktoré používate z pohľadu chemickej legislatívy?
 

PageRank ikona zdarma

Aktuálne informácie Agentúra ECHA navrhuje zaradenie siedmych látok do Autorizačného zoznamu
Agentúra ECHA navrhuje zaradenie siedmych látok do Autorizačného zoznamu
There are no translations available.

Odporúča sa pridanie siedmych látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC) do Autorizačného zoznamu podľa nariadenia REACH.

ECHA/PR/18/03
(neautorizovaný slovenský preklad)

Helsinki 5. februára 2018 - Boli uprednostnené v porovnaní z ďalšími nebezpečnými chemickými látkami z kandidátskeho zoznamu kvôli ich vnútorným vlastnostiam v kombinácii s veľkým objemom a rozšíreným používaním, ktoré môžu predstavovať hrozbu pre ľudské zdravie alebo životné prostredie. Niektoré z týchto látok sa v súčasnosti v EÚ nepoužívajú, ale môžu nahradiť iné látky odporúčané na zaradenie alebo už zaradené v zozname autorizácií. Robí sa tak z toho dôvodu, aby sa spoločnosti vyhli poľutovaniahodnému nahradeniu.

Ôsme odporúčanie Európskej agentúry pre chemické látky (ECHA) uprednostniť látky vzbudzujúce veľké obavy o povolenie zahŕňa sedem látok. Dve z týchto látok sú toxické pre reprodukciu. Ďalších päť má perzistentné, bioakumulatívne a toxické (PBT) a/alebo veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne (vPvB) vlastnosti.

Agentúra ECHA zorganizovala verejnú konzultáciu o návrhu odporúčania v období od marca do júna 2017. Výbor členských štátov (MSC) posúdil prijaté pripomienky a 11. decembra 2017 prijal svoje stanovisko.

ECHA zohľadnila pripomienky a aktualizácie registrácií, ako aj stanovisko MSC pri rozhodovaní o látkach, ktoré sa teraz odporúčajú pridať do zoznamu povolení autorizácie podľa nariadenia REACH (príloha XIV), a na navrhnutie súvisiacich najnovších dátumov aplikácie a dátumu uplynutia platnosti. Všetky látky, ktoré boli predmetom verejnej konzultácie, sú zahrnuté v konečnom odporúčaní.

Konečné rozhodnutie o zaradení látok do zoznamu povolení a o dátumoch, v ktorých budú musieť spoločnosti požiadať o povolenie agentúre ECHA, prijme Európska komisia v spolupráci s členskými štátmi a Európskym parlamentom.


Ďalšie informácie
https://echa.europa.eu/sk/-/echa-proposes-seven-substances-for-authorisation

Ďalšie aktuality

Zasielanie informáciiZasielanie informácií

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification