Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
DE
  • Online Registrácie

OZNAM

FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

ECHA vyzýva spoločnosti, aby pokračovali v spolupráci v SIEFe aj po termíne 31.mája
There are no translations available.

Kontaktná skupina riaditeľov (DCG) odporúča, aby registrujúci existujúcich látok udržiavali svoje platformy spolupráce aj po poslednom termíne registrácie 31. mája 2018.

Weiterlesen...
Betrachten Sie die REACH-Vorschriften für den Erfolg der EU?
 
Máte dobrý prehľad o látkach ktoré používate z pohľadu chemickej legislatívy?
 

PageRank ikona zdarma

Aktuálne informácie RAC prijal štrnásť návrhov na harmonizovanú klasifikáciu a označovanie a SEAC prijal dva návrhy na obmedzenie
RAC prijal štrnásť návrhov na harmonizovanú klasifikáciu a označovanie a SEAC prijal dva návrhy na obmedzenie
There are no translations available.

Výbor pre hodnotenie rizík (RAC) prijal štrnásť návrhov na harmonizáciu klasifikácie a označovania, ako aj jeden návrh na obmedzenie olova v nábojoch. Výbor pre sociálno-ekonomickú analýzu (SEAC) prijal dve konečné stanoviská k návrhom na obmedzenie.

ECHA/NR/18/15
(neautorizovaný slovenský preklad)

Helsinky 16. marca 2018 - Výbory súhlasili s návrhom obmedziť olovo a jeho zlúčeniny v nábojoch na streľbu s brokovnice v mokradiach alebo na miestach, kde môže náboj dopadnúť v oblasti mokradí. Výbor SEAC prijal dve konečné stanoviská na riadenie používania diizokyanátov na pracovisku, predovšetkým prostredníctvom odbornej prípravy pracovníkov a obmedzenia používania olovnatých stabilizátorov vo výrobkoch z PVC.

RAC prijala svoje stanoviská k hodnoteniu troch dokumentácií pripravených agentúrou ECHA o limitoch expozície pri práci (OEL), pre nikel a jeho zlúčeniny, benzén a akrylonitril.

Výbory tiež prerokovali a schválili sedem návrhov stanovísk RAC a päť návrhov stanovísk SEAC ohľadom šiestich žiadostí o povolenie používania látok obsahujúcich chróm (VI).

Viac informácií o dohodnutých návrhoch stanovísk v rámci postupu schvaľovania, štrnástich prijatých stanoviskách o harmonizovanej klasifikácii a označovaní a troch návrhoch o obmedzeniach sú k dispozícii v prílohe.

Výbor SEAC oslávil svoje 10. výročie. V prvom desaťročí fungovania SEAC sa prijalo spolu 23 konečných stanovísk k návrhom na obmedzenie a 181 konečných stanovísk k žiadostiam o povolenie.


Ďalšie informácie
https://echa.europa.eu/sk/-/rac-adopts-fourteen-proposals-for-harmonised-classification-and-labelling-and-seac-adopts-two-restriction-proposals

Ďalšie aktuality

Zasielanie informáciiZasielanie informácií

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification