Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
DE
  • Online Registrácie

OZNAM

FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

ECHA vyzýva spoločnosti, aby pokračovali v spolupráci v SIEFe aj po termíne 31.mája
There are no translations available.

Kontaktná skupina riaditeľov (DCG) odporúča, aby registrujúci existujúcich látok udržiavali svoje platformy spolupráce aj po poslednom termíne registrácie 31. mája 2018.

Weiterlesen...
Betrachten Sie die REACH-Vorschriften für den Erfolg der EU?
 
Máte dobrý prehľad o látkach ktoré používate z pohľadu chemickej legislatívy?
 

PageRank ikona zdarma

Aktuálne informácie RAC odporúča stanoviť limitnú hodnotu benzénu pre pracovnú expozíciu
RAC odporúča stanoviť limitnú hodnotu benzénu pre pracovnú expozíciu
There are no translations available.

Na svojom marcovom stretnutí Výbor pre hodnotenie rizík (RAC) tiež odporučil limitné hodnoty expozície pri práci (OEL) pre dve ďalšie látky: nikel a jeho zlúčeniny a akrylonitril. Tieto stanoviská uzatvárajú odpoveď pre Európsku komisiu, ktorá po prvýkrát požiadala RPR o posúdenie vedeckého základu pre stanovenie OEL.

ECHA/PR/18/07
(neautorizovaný slovenský preklad)

Helsinky 21. marca 2018 - Benzén je genotoxický karcinogén, o ktorom je známe, že spôsobuje leukémiu. RAC zastáva názor, že prahová hodnota založená na nepriamych (to znamená nie priamo poškodzujúcich DNA) genotoxických účinkoch benzénu u pracovníkov môže byť použitá na odvodenie nového pracovného limitu expozície. Navrhovaný OEL vo výške 0,05 ppm bude chrániť pracovníkov pred leukémiou, ako aj ďalšími nepriaznivými účinkami na zdravie. Expozícia benzénu sa vyskytuje v ropnom a chemickom priemysle a tiež v dôsledku emisií benzínových motorov a produktov spaľovania.

RAC tiež navrhol OEL 0,45 ppm pre akrylonitril, monomér používaný v mnohých plastoch. V prípade niklu a jeho zlúčenín navrhoval OEL 0,005 mg/m3 pre dýchateľný prach a 0,03 mg/m3 pre inhalovateľný prach. Návrhy sú založené na najnovších vedeckých poznatkoch a boli predmetom verejnej konzultácie. Okrem toho sa priemysel a odborové zväzy mohli zúčastniť plenárnych zasadnutí RAC a poskytnúť ďalšie pripomienky k návrhom stanoviska výboru.

Tieto stanoviská sa riadia požiadavkou Európskej komisie z marca 2017, aby RAC poskytla do roka vedecké stanoviská o piatich OEL pre chemické látky podľa právnych predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktorými by sa mal zaoberať poradný výbor Komisie pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Vedecké poradenstvo RAC pomôže Komisii zmeniť alebo doplniť nové OEL do smernice o karcinogénoch a mutagénoch a lepšie chrániť pracovníkov pred chemickými látkami spôsobujúcimi rakovinu.

OEL stanovujú maximálnu koncentráciu takýchto látok vo vzduchu na pracoviskách v EÚ.


Ďalšie informácie
https://echa.europa.eu/sk/-/committee-for-risk-assessment-recommends-an-occupational-exposure-limit-for-benzene

Ďalšie aktuality

Zasielanie informáciiZasielanie informácií

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification